WebGL入门教程(十九)雾化

发表于2017-12-13
评论0 699浏览

想免费获取内部独家PPT资料库?观看行业大牛直播?点击加入腾讯游戏学院游戏程序行业精英群

711501594
什么是雾化,可能很多更接触的人还不知道,为此,下面就给大家介绍下雾化的原理和使用方法。

一、原理

雾化,即使用雾的颜色与场景中物体的颜色进行叠加。

线性雾化,会指定一个起点和终点,起点为开始雾化点,终点为完全雾化的点:

 1. 在起点之前的完全清晰,也就是说完全为场景中的物体颜色;
 2. 在起点和终点之间的点,根据距离计算雾的因子;
 3. 在终点之后就完成为雾的颜色。

物体颜色和雾的颜色叠加公私如下:

 • 片元颜色 = 物体颜色 * 雾化因子 + 雾的颜色 * (1 - 雾化因子)
 • 雾化因子 = (终点 - 当前点与视点的距离) / (终点 - 起点)

雾化因子与雾的浓度相反,即第一种情况雾化因子为1,第三种情况雾化因子为0。

二、示例

attribute vec4 a_Position;
attribute vec4 a_Color;
uniform vec4 u_Eye;
uniform mat4 u_ModelMatrix;
uniform mat4 u_MvpMatrix;
varying vec4 v_Color;
varying float v_Dist;
void main() {
  gl_Position = u_MvpMatrix * a_Position;
  v_Color = a_Color;
  v_Dist = distance(u_ModelMatrix * a_Position, u_Eye);
}
precision mediump float;
uniform vec3 u_FogColor;
uniform vec2 u_FogRange;
varying vec4 v_Color;
varying float v_Dist;
void main() {
  float fogFactor = clamp((u_FogRange.y - v_Dist) / (u_FogRange.y - u_FogRange.x), 0.0, 1.0);
   vec3 color = mix(u_FogColor, vec3(v_Color), fogFactor);
  gl_FragColor = vec4(color, v_Color.a);
}
function main() {
  var gl = getGL();
  var vsFile = "./res/shader/fog.vert.glsl";
  var fsFile = "./res/shader/fog.frag.glsl";
  initShaderProgram(gl, vsFile, fsFile, function (shaderProgram) {
    var n = initVertexBuffers(gl, shaderProgram);;
    var fogColor = new Float32Array([0.6, 0.6, 0.6]);
    gl.clearColor(fogColor[0], fogColor[1], fogColor[2], 1.0);
    gl.enable(gl.DEPTH_TEST);
    //model
    var u_ModelMatrix = gl.getUniformLocation(shaderProgram, 'u_ModelMatrix');
    var scale = getScaleMatrix(10, 10, 10);
    gl.uniformMatrix4fv(u_ModelMatrix, false, scale);
    // mvp
    var eye = new Float32Array([25, 65, 35, 1.0]);
    var viewMat = lookAt(eye[0], eye[1], eye[2], 0, 2, 0, 0, 1, 0);
    var projMat = getPerspectiveProjection(30, 16 / 9, 1, 1000);
    var vpMat = multiMatrix44(projMat, viewMat);
    var mvpMat = multiMatrix44(vpMat, scale);
    var u_MvpMatrix = gl.getUniformLocation(shaderProgram, 'u_MvpMatrix');
    gl.uniformMatrix4fv(u_MvpMatrix, false, mvpMat);
    // eye
    var u_Eye = gl.getUniformLocation(shaderProgram, 'u_Eye');
    gl.uniform4fv(u_Eye, eye);
    // fog clolr
    var u_FogColor = gl.getUniformLocation(shaderProgram, 'u_FogColor');
    gl.uniform3fv(u_FogColor, fogColor);
    // fog range
    var fogRange = new Float32Array([55, 80]);
    var u_FogRange = gl.getUniformLocation(shaderProgram, 'u_FogRange');
    gl.uniform2fv(u_FogRange, fogRange);
    draw(gl, n);
  });
}
function draw(gl, n) {
  gl.clear(gl.COLOR_BUFFER_BIT | gl.DEPTH_BUFFER_BIT);
  gl.drawElements(gl.TRIANGLES, n, gl.UNSIGNED_BYTE, 0);
}
function initVertexBuffers(gl, shaderProgram) {
  var vertices = new Float32Array([
    1, 1, 1, -1, 1, 1, -1, -1, 1, 1, -1, 1,
    1, 1, 1, 1, -1, 1, 1, -1, -1, 1, 1, -1,
    1, 1, 1, 1, 1, -1, -1, 1, -1, -1, 1, 1,
    -1, 1, 1, -1, 1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 1,
    -1, -1, -1, 1, -1, -1, 1, -1, 1, -1, -1, 1,
    1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 1, -1, 1, 1, -1
  ]);
  var colors = new Float32Array([
    0.4, 0.4, 1.0, 0.4, 0.4, 1.0, 0.4, 0.4, 1.0, 0.4, 0.4, 1.0,
    0.4, 1.0, 0.4, 0.4, 1.0, 0.4, 0.4, 1.0, 0.4, 0.4, 1.0, 0.4,
    1.0, 0.4, 0.4, 1.0, 0.4, 0.4, 1.0, 0.4, 0.4, 1.0, 0.4, 0.4,
    1.0, 1.0, 0.4, 1.0, 1.0, 0.4, 1.0, 1.0, 0.4, 1.0, 1.0, 0.4,
    1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0,
    0.4, 1.0, 1.0, 0.4, 1.0, 1.0, 0.4, 1.0, 1.0, 0.4, 1.0, 1.0
  ]);
  var indices = new Uint8Array([
    0, 1, 2, 0, 2, 3,
    4, 5, 6, 4, 6, 7,
    8, 9, 10, 8, 10, 11,
    12, 13, 14, 12, 14, 15,
    16, 17, 18, 16, 18, 19,
    20, 21, 22, 20, 22, 23
  ]);
  initArrayBuffer(gl, shaderProgram, vertices, gl.FLOAT, 3, 'a_Position');
  initArrayBuffer(gl, shaderProgram, colors, gl.FLOAT, 3, 'a_Color');
  var indexBuffer = gl.createBuffer();
  gl.bindBuffer(gl.ELEMENT_ARRAY_BUFFER, indexBuffer);
  gl.bufferData(gl.ELEMENT_ARRAY_BUFFER, indices, gl.STATIC_DRAW);
  return indices.length;
}

如图:

不同的雾化方法只是雾化的计算方式不同。

原文链接

著作权归作者所有,商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

如社区发表内容存在侵权行为,您可以点击这里查看侵权投诉指引

游戏学院公众号二维码
腾讯游戏学院
微信公众号

提供更专业的游戏知识学习平台